Magnetna rezonantna tomografija (MRT) (engl. Magnetic Resonance Imaging - MRI), je radiološka metoda koja se zasniva na primeni jakog magnetnog polja i savremene računarske tehnike za obradu slike u cilju sagledavanja unutrašnjih struktura i funkcionisanja tela.

Najvažniji deo aparata za magnetnu rezonancu je spoljašnji izvor magnetnog polja - magnet.

Prema načinu proizvodnje magnetnog polja aparati za MRT se dele u tri osnovne kategorije:

  • Aparati sa stalnim magnetima
  • Aparati sa elektro - magnetnim poljem
  • Aparati sa superprovodnim magnetima

Sami magneti moraju da budu odvojeni od svog okruženja, jer jaka magnetna polja mogu negativno uticati na osetljivu elektronsku opremu ali i na ispitanike sa pejsmejkerom i drugim protetskim pomagalima. Takođe uređaj mora da bude odvojen od uticaja spoljašnje sredine, naročito od širokog opsega radio-talasa, kako bi se izbegle smetnje u korišćenju radio frekvencija talasa. Zato je ceo sistem smešten u Faradejev kavez.

Faradejevi kavezi za smeštaj osetljive medicinske opreme se koriste za izbegavanje i uticaj spoljašnjih smetnji na osetljivu medicinsku opremu, kao i za zaštitu okoline od zračenja instalirane opreme.

faradejev kavez za primenu u medicini